692-478-886

mpolinski@ape.com.pl

APE LED-tillverkare av LED-belysning
APE LED-tillverkare av LED-lampor

AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ?Rozwój wspó?pracy gospodarczej i promocja dzia?alno?ci firmy AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz na arenie mi?dzynarodowej.?

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0035/19
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 II O? priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Dzia?anie: 2.4 Wspó?praca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-11-01 ? 2021-07-31
CA?KOWITA WARTO?? PROJEKTU: 95 000,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjno?ci firmy poprzez rozwój dzia?alno?ci eksportowej, wspó?pracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu czeski i niemiecki.