692-478-886

mpolinski@ape.com.pl

Referencje od Naszych klientów

Besko

Gmina Besko

"بفضل لمبات APE LED الذكية ، حققنا وفورات كبيرة في تكاليف الكهرباء ، أي 50-60% ، وفي توفير الطاقة المرئية. صيح؟ جودة الإضاءة. "

Pobierz Rekomendacj? od Gminy Besko

Besko

Pabianice

„Dostarczone wyroby spe?niaj? najwy?sze standardy, s? trwa?e, ?atwe w obs?udze, nie sprawiaj? k?opotów eksploatacyjnych.”

Pobierz Rekomendacj? od Prezydenta Miasta Pabianice

Besko

Gmina ?órawina

„Skorzystanie z oferty APE LED by?o doskona?ym wyborem…”

Pobierz Rekomendacj? od Gminy ?órawina

Besko

Gmina Stawiguda

„…uzyskali?my wizualn? popraw? jako?ci o?wietlenia, oraz znacz?ce oszcz?dno?ci si?gaj?ce 50% kosztów energii elektrycznej…”

Pobierz Rekomendacj? od Gminy Stawiguda

Besko

Gmina Gogolin

„Serwis gwarancyjny by? wykonany szybko i sprawnie.”

Pobierz Rekomendacj? od Gminy Gogolin

Besko

Wodzis?aw ?l?ski

„Zakupione ?arówki zosta?y zamontowane w latarniach parkowych zlokalizowanych na rynku Miasta Wodzis?awia ?l?skiego. Umowa zosta?a zrealizowana terminowo…”

Pobierz Rekomendacj? Wodzis?aw ?l?ski

Besko

Zwi?zek Gmin Ziemi Wielu?skiej

„Dostarczone wyroby spe?niaj? najwy?sze standardy, s? bardzo trwa?e…”

Pobierz Rekomendacj? od P.W-Z.G.Z.W „LUMEN”

Besko

Firma ALE

„Skorzystanie z oferty APE LED by?o doskona?ym wyborem…”

Pobierz Rekomendacj? od ALE

Skontaktuj si? z APE LED ju? teraz, zacznij oszcz?dza? dzi?ki innowacyjnym polskim ?ród?om ?wiat?a LED.