692-478-886

mpolinski@ape.com.pl

O?wietlenie uliczne LED gmin

Gmina Pokój

Dofinansowanie na budow? o?wietlenia LED w gminie i mie?cie

Wymiana o?wietlenia ulicznego to jednorazowy wydatek gwarantuj?cy oszcz?dno?ci. O?wietlenie uliczne LED od APE LED to w wi?kszo?ci gmin, wymiana wy??cznie „?arówek”, których koszt mo?na obni?y? korzystaj?c z dofinansowa?, takich jak:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (sprawd? w Twoim województwie)
  • O? Priorytetowa 3 ? Efektywna i zielona energia, Dzia?anie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowa?onej multimodalnej mobilno?ci miejskiej konkurs dla projektów dotycz?cych modernizacji o?wietlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszcz?dne.
  • O? priorytetowa 4 Gospodarka niskoemisyjna, Dzia?ania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
   • 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o?wietlenie
  • O? priorytetowa 5 – Efektywno?? energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dzia?anie 5.5 Promocja niskoemisyjno?ci
 • NFO?iGW (przyk?ady dofinansowa? obecnie), w przesz?o?ci program SOWA (sprawd? teraz czy jest nowa edycja)
 • Bud?ety Inwestycyjno-Remontowe Miast i Gmin
 • Rz?dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 • WFO?iGW – ?Modernizacja o?wietlenia energetycznego?
 • Partnerstwo publiczno-prywatnego (PPP)
 • Mapa dofinansowa?, sprawd? z jakich dofinansowa? korzystaj? inni

Twój pierwszy krok w kierunku innowacyjnej niskoemisyjnej gminy z APE LED

لمبة الطريق APE LED

O?wietlenie miejsc publicznych w Polsce poch?ania ka?dego roku tysi?ce GWh energii. Gminom korzystaj?cym ze starych, energoch?onnych lamp sodowych proponujemy zamienniki ?arówek sodowych, które wykonane s? w najnowszych technologiach LED i przynosz? wysoki potencja? oszcz?dno?ci kosztów zu?ycia energii na o?wietlenie dróg, ulic oraz miejsc publicznych, popraw? efektywno?ci energetycznej systemu o?wietlenia ulicznego w mie?cie, a dla ?rodowiska zmniejszenie emisji zanieczyszcze?. Szacunkowo w Polsce istnieje oko?o 3,3 mln lamp ulicznych, w tym ok 60-65% to lampy sodowe, których wydajno?? wynosi ok. 40%, wi?c 60% zu?ywanej przez nie energii jest tracona ? ?idzie w powietrze?. Wymiana starych ?róde? ?wiat?a na energooszcz?dne ?arówki LED-owe jest wielokrotnie bardziej op?acalna, poniewa? nasze ?arówki APE LED charakteryzuj? si? bardzo wysok? wydajno?ci? i w zwi?zku z tym bardzo krótkim okresem zwrotu poniesionych kosztów i to bez potrzeby wymiany ca?ej lampy ulicznej.
Firma APE umo?liwia gminom oraz samorz?dom popraw? efektywno?ci o?wietlenia poprzez zastosowanie LED-owych zamienników ?arówek sodowych w istniej?cych oprawach ulicznych. Jeste?my autorami projektów i producentem ?arówek LED-owych zast?puj?cych tradycyjne ?arówki sodowe w istniej?cych, sprawnych oprawach ulicznych. Nasze LED-owe ?ród?a ?wiat?a posiadaj? opatentowane rozwi?zania konstrukcyjne i s? produkowane w Opolu. Firma APE istnieje od 1984 roku i daje zatrudnienie niemal 100 osobom, w tym 55 pracownikom niepe?nosprawnym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Dlaczego warto nawi?za? z nami wspó?prac? w celu wymiany o?wietlenia, ju? teraz?

? specjalizujemy si? w o?wietleniu ulicznym
? oferujemy ?arówki LED-owe o ?ywotno?ci szacowanej na 10-15 lat
? ?ród?a ?wiat?a dobieramy na podstawie projektów w programie Dialux
? poprawa bezpiecze?stwa na drogach i przestrzeni miejskiej poprzez do?wietlenie terenu
? oferta bez ryzyka poniewa? koszt inwestycji zwraca si? w czasie 12-18 miesi?cy, tj. podczas trwania gwarancji
? znaczne obni?enie op?at za energi? elektryczn?
? mo?liwo?? testowego zainstalowania ?arówek LED-owych

Dowiedz si? wi?cej o o?wietleniu ulicznym LED od APE LED lub skontaktuj si? z APE LED ju? teraz!

Ju? teraz wpisz wymian? o?wietlenia w Twój plan dzia?a? na rzecz zrównowa?onej energii i zacznij redukowa? emisj? CO? z APE LED.