692-478-886

mpolinski@ape.com.pl

APE LED Hersteller von LED-Beleuchtung
APE LED Hersteller von LED-Lampen

AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz führt ein von europäischen Fonds kofinanziertes Projekt mit dem Namen • Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Förderung der Aktivitäten von AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz auf internationaler Ebene.
Projektnr.: RPOP.02.04.00-16-0035 / 19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II O? priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Aktion: 2.4 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Förderung
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2019-31.07.2021
ALLES WERT? PROJEKT: 95.000,00 PLN
WARTO?? DOFINANSOWNIA: 66 500,00 PLN

Ziel des Projekts ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens durch die Entwicklung von Exportaktivitäten, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Förderung des Unternehmens auf den neuen tschechischen und deutschen Märkten.

Zaplanowane w projekcie dzia?ania ukierunkowane b?d? na:
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla dzia?a? mi?dzynarodowych, otwieranie nowych kana?ów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
– wsparcie wspó?pracy gospodarczej przedsi?biorstw w wymiarze krajowym i mi?dzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsi?biorstw, w tym udzia? w wydarzeniach krajowych i mi?dzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako cz??? projektu, znajduj?ca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsi?biorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpo?rednimi realizacji projektu b?dzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji dzia?alno?ci, doradztwa specjalistycznego, wsparcie realizacji przedsi?wzi?? informacyjno-promocyjnych o charakterze mi?dzynarodowym, oraz zainwestowanie ?rodków w?asnych.