692-478-886

mpolinski@ape.com.pl

APE LED gyártja a LED világítást
APE LED LED izzók gyártója

AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz egy európai alapok által társfinanszírozott projektet hajt végre Gazdasági együttműködés fejlesztése és az AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz tevékenységének népszerűsítése a nemzetközi színtéren.
Projekt száma: RPOP.02.04.00-16-0035 / 19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II O? priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Intézkedés: 2.4 Gazdasági együttműködés és promóció
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2019-31.07.2021
MEGÉR? PROJEKT: 95 000,00 PLN
WARTO?? DOFINANSOWNIA: 66 500,00 PLN

A projekt célja a vállalat versenyképességének növelése az exporttevékenységek fejlesztése, a gazdasági együttműködés és a vállalat promóciója révén az új cseh és német piacokon.

Zaplanowane w projekcie dzia?ania ukierunkowane b?d? na:
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla dzia?a? mi?dzynarodowych, otwieranie nowych kana?ów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
– wsparcie wspó?pracy gospodarczej przedsi?biorstw w wymiarze krajowym i mi?dzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsi?biorstw, w tym udzia? w wydarzeniach krajowych i mi?dzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako cz??? projektu, znajduj?ca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsi?biorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpo?rednimi realizacji projektu b?dzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji dzia?alno?ci, doradztwa specjalistycznego, wsparcie realizacji przedsi?wzi?? informacyjno-promocyjnych o charakterze mi?dzynarodowym, oraz zainwestowanie ?rodków w?asnych.