692-478-886

mpolinski@ape.com.pl

Виробник світлодіодного освітлення APE LED
Виробник світлодіодних ламп APE LED

AUTO POWER ELECTRONIC Петро Скроботович реалізує проект, співфінансований європейськими фондами під назвою • Розвиток економічного співробітництва та просування діяльності AUTO POWER ELECTRONIC Петра Скроботовича на міжнародній арені.
№ проекту: РПОП.02.04.00-16-0035 / 19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II O? priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Дія: 2.4 Економічна співпраця та сприяння
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2019-31.07.2021
ЦІЛА ВАРТНА? ПРОЕКТ: 95 000,00 зл
WARTO?? DOFINANSOWNIA: 66 500,00 PLN

Метою проекту є підвищення конкурентоспроможності компанії через розвиток експортної діяльності, економічне співробітництво та просування компанії на нових чеських та німецьких ринках.

Zaplanowane w projekcie dzia?ania ukierunkowane b?d? na:
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla dzia?a? mi?dzynarodowych, otwieranie nowych kana?ów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
– wsparcie wspó?pracy gospodarczej przedsi?biorstw w wymiarze krajowym i mi?dzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsi?biorstw, w tym udzia? w wydarzeniach krajowych i mi?dzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako cz??? projektu, znajduj?ca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsi?biorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpo?rednimi realizacji projektu b?dzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji dzia?alno?ci, doradztwa specjalistycznego, wsparcie realizacji przedsi?wzi?? informacyjno-promocyjnych o charakterze mi?dzynarodowym, oraz zainwestowanie ?rodków w?asnych.